Obsah

Predaj dreva


Predaj palivového dreva formou samovýroby

 

Palivové drevo je drevo, ktorého kvalita nedosahuje parametre k ďalšiemu rastu, alebo predaju na priemyselné respektíve iné účely. Vo väčšine prípadov ide o hmotu, ktorá je napadnutá podkôrnym hmyzom, sucháre, kalamitné drevo, zlomy, hnilobné drevo, a ktoré nedosahuje požadovanú hrúbku, haluzina atď.

Každý samovýrobca musí mať písomné povolenie, ktoré vydáva lesný hospodár Ing. Mišiak M. tel. číslo: 0905 793 037.


Povolenie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu samovýrobcu, dohodnutý termín, miesto výkonu – lokalita, číslo porastu. Jeden člen môže nahotoviť najviac 15 prm. Samovýroba bude časove ohraničená. Povolenie nedostane člen, ktorý nemá uhradené pohľadávky voči urbariátu, respektíve v minulosti porušil tieto pravidlá.

Samovýrobca nie je oprávnený odvážať palivové drevo z lesa pred jeho kontrolou, zmeraním a úplným zaplatením kúpnej ceny. Zmeranie a kontrolu vykonáva p. Mrva, tel. č. 0948 480 951. Za vývozný deň sa stanovuje streda a sobota – do zotmenia (nie v nočných hodinách).

Platiť je možné len v hotovosti u ekonómky p. Horvátovej Š.


Cenník palivového dreva

Sortiment: člen / nečlen
Palivo ihličnaté: 10,- / 15,- Eur
Haluzina: 1,- / 1,5 Eur


Ceny sú v Eurách za jeden priestorový meter – prm, vrátane DPH.