Obsah

OZNAM

 

Výbor Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková v súlade s pokynmi a nariadeniami ministerstva zdravotníctva a vlády SR oznamuje svojím podielnikom, že zhromaždenie vlastníkov sa uskutoční, až keď to dovolia príslušné štátne orgány. O termíne a mieste konania budete včas informovaní pozvánkami, oznamom vo vývesných tabuliach a na webovej stránke.