Obsah

OZNAM

Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková oznamuje, že Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlásilo od 20.4.2018
do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch
a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku / v územnom obvode
okresu Ružomberok.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Zakazuje sa: - fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je
vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich
ochrannom pásme.

Upozorňujeme návštevníkov lesa, že bude v súčinnosti s Hasičským zborom
vykonávaná zvýšená hliadkovacia činnosť.

 

V Liskovej 19.4.2018

Hradský Rastislav
predseda OU –PS Lisková

Správy

Voľby predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu

Voľba predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu -pozemkového spoločenstva Lisková konaná dňa 3.4.2018. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu