Obsah

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie
Valného Zhromaždenia

Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková,

ktoré sa bude konať v sobotu
13.apríla 2019/ sobota/ o 10 hodine
v Kultúrnom dome v LIKAVKE

Program riadneho zhromaždenia:


1. Otvorenie
2. Ustanovenie komisií - mandátová, návrhová
3. Správa o činnosti výboru urbariátu za rok 2018
4. Správa o hospodárení v lesoch za rok 2018
5. Správa o  hospodárení urbariátu za rok 2018
6. Správa dozornej rady za rok 2018
7. Plán ťažobných a pestovných činností za rok 2019
8. Návrh rozpočtu na  2019
9. Návrh vyplatenia podielov zo zisku v roku 2018
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia a hlasovanie o uznesení
12. Záver
Prezentácia od 9hod. do 10 hod.


V prípade, že sa ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti nemôžete osobne
zúčastniť na zhromaždení, môžete splnomocniť svojho zástupcu. Pozvánku je
potrebné doniesť k prezentácii a súhlas o manipulácii addresy
UPOZORNENIE! Zasadnutie bude v LIKAVKE z dôvodu rekonštrukcie KD.
Občerstvenie bude zaistené. Účasť je nutná.

Tešíme sa na vašu účasť.

Výbor Obecného urbariátu PS Lisková

Kontakt: www.urbar.liskova.sk
urbar.liskova@post.sk
urbar.liskova@gmail.com